مرور رده

انجمن های سنگ

انجمن صنفی کارفرمایی سنگبری های استان قم

انجمن صنفی کارفرمایی سنگبری های استان قم شماره تماس 02532856121 شماره فکس 02532856122 انجمن صنفی کارفرمایی سنگبری های استان قم ردیف نام نام خانوداگی سمت شماره تماس 1 مهدی رمضانی مقدم رئیس هیئت مدیره…

انجمن صنفی کارفرمایی سنگبری های خمینی شهر

انجمن صنفی کارفرمایی سنگبری های شهرستان خمینی شهر شماره تماس 03133601299 شماره فکس 03133601266 انجمن صنفی کارفرمایی سنگبری های شهرستان خمینی شهر ردیف نام نام خانوداگی سمت شماره تماس 1 قدرت الله ملک…

انجمن صنفی مدیران کارخانه های سنگبری استان فارس

انجمن صنفی مدیران کارخانه های سنگبری استان فارس شماره تماس 07132335612 شماره فکس 07132335612 انجمن صنفی مدیران کارخانه های سنگبری استان فارس ردیف نام نام خانوداگی سمت شماره تماس 1 مجتبی فصیحی مهرآبادی…