مرور رده

واحدهای تولید کننده سنگ تزئینی

سنگبری های شمس آباد تهران

ردیف نام کارخانه مدیریت تلفن کارخانه فکس تلفن همراه ۱ آبان خوارزمی ۵۶۲۳۲۵۱۳ ۵۶۲۳۲۵۳۱ ۵۶۲۳۲۵۳۹ ۰۹۱۲۱۰۱۵۳۲۲ ۲ آپادانا مرتضی حبیب الهیان ۵۶۲۳۰۲۷۲ ۵۶۲۳۰۲۷۳ - ۳ آبتین مرتضی استوار ۳-۵۶۲۳۵۴۲۲ ۵۶۲۳۵۴۲۳…

کارخانجات سنگبری استان زنجان

ردیف نام سنگبری مدیر عامل تلفن کارخانه تلفن دفتر مرکزی موبایل ۱ ذبیح الله نصیری ذبیح الله نصیری ۰۲۴۱۵۲۴۹۴۶۴ ۰۲۴۱۵۲۴۹۴۶۴ ۰۹۱۲۱۴۱۳۴۹۲ ۲ سنگبری کیوان محمد علی کاظمی ۰۲۴۱۷۲۷۳۷۹۶ ۰۲۴۱۷۲۷۳۷۹۶ ۰۲۴۱۳۲۲۳۷۹۶ ۳…

سنگبری های استان آذربایجان غربی

مشخصات واحد های فعال سنگبری استان آذربایجان غربی ردیف نام واحد شهرستان آدرس کارگاه مشخصات دارنده واحد تلفن نوع محصول ظرفیت پروانه بهره برداریm2 ۱ گرانیت بری اروم کانسار ارومیه کیلومتر ۲۰ جاده مهاباد اول راه فرعی…

کارخانجات سنگبری مشهد

فهرست سنگبری های مشهد ردیف نام واحد مدیر واحد شماره تلفن ۱ امید ابراهیم ابراهیم زاده ۰۹۱۵۳۱۰۴۲۴۶ ۲ قائم علی اسماعیل نژاد ۰۹۱۵۳۱۳۷۳۶۷ ۳ بهساب جواد اکبری ۰۹۱۵۳۱۳۹۹۸۰ ۴ صبور نعمت امیری ۰۹۱۵۵۱۰۰۲۵۶…

کارخانجات سنگبری استان فارس

کارخانه های سنگبری استان فارس  ردیف نام و نام خانوادگی نام کارخانه آدرس کارخانه تلفن فاکس همراه ۱ آشفته ایران نوین بلوارامیرکبیر-خیابان ورودی کارخانه سیمان ۳۸۲۲۱۸۳۹ ۳۸۲۲۵۷۶۸ ۰۹۱۷۱۱۳۲۵۳۰ ۲ رضاقلی مرادی فارس و…

کارخانجات سنگبری استان کرمان

ردیف نام کارخانه مدیر عامل تلفن موبایل ۱ کارخانه سنگبری ایران زمین یزدانی ۲۲۱۱۰۸۰ ۲ کارخانه سنگبری گرانیت دنا پورزاد حسینی ۲۸۱۱۲۲۲ ۳ کارخانه سنگبری ایران تایل جواهری پور ۳۲۱۰۱۵۸…

کارخانه های سنگبری استان یزد

کد  نام واحد نام مدیرعامل تلفن فکس ۶۵ حسینعلی  برزگری حسینعلی  برزگری ۳۷۱۲۴۸۱ ۶۶ سنگ   نگین ۷۹ حسین کردی اردکانی و محمدعلی کریم زاده اردکانی حسین  کردی ۵۵۶۵ ۸۵ سنگبری لؤلؤسهامی خاص اقبالی…

واحد های سنگبری استان آذربایجان شرقی

  ردیف نام واحد تلفن ۱ سنگبری آقای برنجی ۰۹۱۴۳۱۳۱۲۳۳ ۲ سنگبری آذر سنگاب ۰۴۱۲-۲۶۶۲۹۷۷ ۳ سنگبری آونده ۰۹۱۴۱۱۴۹۱۶۲ ۴ سنگبری اتحاد عظیمی ۰۹۱۴۳۱۱۵۸۷۱ ۵ سنگبری بناب فرهنگی ۰۹۱۴۱۳۱۸۱۰۰ ۶ سنگبری…