مرور برچسب

استاد اقتصاد بازنشسته دانشگاه تهران

ابراهیم رزاقی: افزایش نرخ ارز به نفع کشور است

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد بازنشسته دانشگاه تهران گفت: امروز برای نرخ ارز یک حالت غیر واقعی ایجاد شده است،  هنوز مشخص نیست دلیل افزایش یکباره قیمت ارز در روزهای اخیر چیست. ولی در خصوص افزایش نرخ ارز یک نکته حائز…